Statut

§ 1.

Towarzystwo nosi nazwę „Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej”, zwane dalej w skrócie „NTIE” lub „Towarzystwo”.

§ 2.

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiadającym osobowość prawną.

§ 3.

Terenem działalności NTIE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą władz w Katowicach.

§ 4.

NTIE ma prawo używania symboliki zatwierdzonej przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 5.

NTIE może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.

Celem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej jest:

 1. prowadzenie, inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej,
 2. popularyzowanie praktycznego zastosowania jej osiągnięć w gospodarce i w życiu społecznym.

§ 7.

Towarzystwo osiąga swoje cele przez:

 1. prowadzenie studiów i badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej,
 2. współdziałanie w tym zakresie z właściwymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi, uczelniami i organizacjami gospodarczymi,
 3. oddziaływanie na integracje tych badań w skali krajowej,
 4. organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych krajowych i międzynarodowych,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie bądź inicjowanie konferencji, sympozjów, seminariów, narad, konkursów naukowych, odczytów, pokazów, itp. form działalności,
 6. prowadzenie bądź inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu problematyki informatyki ekonomicznej,
 7. prowadzenie bibliotek fachowych, zbiorów dokumentacyjnych i innych materiałów źródłowych,
 8. inicjowanie tworzenia fundacji i funduszów stypendialnych w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami,
 9. udzielanie konsultacji i rozwiązywanie konkretnych problemów w zakresie praktycznego stosowania informatyki ekonomicznej – na zlecenie instytucji i organizacji gospodarczych,
 10. podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji statutowych celów NTIE.

§ 8.

Członkowie NTIE dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba akceptująca cele Towarzystwa, zainteresowana teorią lub praktycznym zastosowaniem informatyki ekonomicznej, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez 2 członków zwyczajnych.
 2. Przyjęcie na listę członków zwyczajnych następuje przez podjecie uchwały Zarządu Koła, zatwierdzanej przez Zarząd Główny.
 3. Członkami zwyczajnymi NTIE są uczestnicy Zjazdu Założycielskiego, którzy podpisali deklaracje członkowskie.

§ 10.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe działalności statutowej NTIE oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11.

 1. Członkiem honorowym może być obywatel polski lub innego kraju szczególnie zasłużony w dziedzinie informatyki ekonomicznej lub nauk pokrewnych bądź dla rozwoju NTIE.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów podjętej na wniosek Zarządu Towarzystwa, zaopiniowanego przez Radę Naukową.

§ 12.

 1. Członkowie zwyczajni maja prawo: (1) czynnego i biernego wyboru do władz NTIE, (2) korzystania z pomocy naukowej, organizacyjnej i technicznej, zgłaszanie wniosków dotyczących działalności NTIE.
 2. Członkowie wspierający biorą udział w działalności NTIE przez upełnomocnionych przedstawicieli i przysługują im uprawnienia wymienione w ust. 1, punkt §2) i §3).
 3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13.

Członkowie zwyczajni są obowiązani do:

 1. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych NTIE,
 2. regularnego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i Uchwał NTIE,
 3. opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów NTIE.

§ 14.

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  a. dobrowolnego wystąpienia z NTIE, zgłoszonego na piśmie,
  b. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
  c. skreślenia na podstawie orzeczenia właściwego Koła, wykluczającego członka z Towarzystwa za działanie na szkodę NTIE lub nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres ponad 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
  d. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 2. Od orzeczeń wydanych z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. §3) i §4) przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Zarządu Towarzystwa w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia na piśmie.

§ 15.

 1. Władzami NTIE są:
  a. Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów,
  b. Zarząd Towarzystwa,
  c. Komisja Rewizyjna,
  d. Sąd Koleżeński,
  e. Rada Naukowa.
 2. Kadencja wszystkich władz NTIE trwa 3 lata.
 3. Walny Zjazd może podejmować uchwały po zwołaniu, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, gdy warunek nie jest spełniony to po 15 minutach zostaje wyznaczony II termin, który jest ważny bez względu na ilość obecnych członków.
 4. Władze NTIE maja prawo dokooptowania na miejsce członków, ustępujących w czasie kadencji, nowych członków, lecz w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Postanowienie to nie dotyczy Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów.
 5. Władze NTIE konstytuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty wyborów.

§ 16.

 1. Po przekroczeniu przez NTIE liczby 200 członków Walny Zjazd Członków przekształca się w Walny Zjazd Delegatów.
 2. Delegaci na Zjazd wybierani są w proporcji: 4 członków – 1 delegat.
 3. Kadencja delegata trwa od wyboru do zakończenia obrad danego Zjazdu

———

Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów

§ 17.

 1. Najwyższą władzą NTIE jest Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Towarzystwa.
 2. Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów NTIE należy:

 1. uchwalenie generalnych kierunków działalności merytorycznej i finansowej NTIE,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej,
 3. udzielanie absolutorium dla ustępujących władz NTIE,
 4. wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej,
 5. uchwalanie zmian statutu,
 6. zatwierdzanie regulaminów władz NTIE,
 7. nadawanie godności członka honorowego,
 8. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 9. podejmowanie Uchwał w innych sprawach przedstawionych do decyzji Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów przez Zarząd Towarzystwa, Komisje Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Koła i poszczególnych członków NTIE,
 10. powoływanie fundacji gospodarczych, wspomagających działanie NTIE,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu NTIE.

§ 19.

 1. Zarząd Towarzystwa może zwołać w trakcie swej kadencji informacyjno-problemowe Walne Zjazdy Członków / Zjazdy Delegatów, a pod koniec kadencji – sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów.
 2. O terminie, miejscu Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd Towarzystwa zawiadamia delegatów przynajmniej na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

§ 20.

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów jest zwoływany z ważnych przyczyn przez Zarząd Towarzystwa:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Kół NTIE.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów NTIE obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów NTIE jest zwoływany w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

§ 21.

W Walnym Zjeździe Członków / Zjeździe Delegatów udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, delegaci Koła oraz członkowie honorowi,
 2. z głosem doradczym – osoby zaproszone przez Zarząd Towarzystwa.

———

Zarząd Towarzystwa

§ 22.

 1. Zarząd Towarzystwa kieruje NTIE w okresie miedzy Walnymi Zjazdami Członków / Zjazdami Delegatów NTIE.
 2. Zarząd Towarzystwa składa się z 7-9 osób i wybiera spośród siebie Prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Funkcje Prezesa NTIE lub wiceprezesa Zarządu Towarzystwa można pełnić co najwyżej w ciągu dwu kadencji.

§ 23.

Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:

 1. reprezentowanie NTIE na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością NTIE zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami NTIE,
 4. opracowywanie i Uchwalenie okresowych programów i planów działalności, preliminarza budżetu NTIE oraz zatwierdzanie bilansu,
 5. zwoływanie Walnych Zjazdów Członków / Zjazdów Delegatów NTIE,
 6. powoływanie i rozwiązywanie Kół Towarzystwa i nadzorowanie ich działalności,
 7. powoływanie i rozwiązywanie komisji naukowych, komitetów, zespołów, sekcji problemowych oraz innych organów, określanie ich żądań w realizacji celów statutowych NTIE,
 8. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Towarzystwa, jego władz, Kół i innych jednostek NTIE,
 9. opracowywanie okresowych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności NTIE,
 10. ustalanie regulaminu wyboru delegatów na Zjazdu Delegatów,
 11. prowadzenie współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz stowarzyszeniami naukowymi o podobnych celach działania,
 12. zatwierdzanie Uchwał Kół NTIE o przyjęciu na listę członków zwyczajnych,
 13. przedstawianie Walnemu Zjazdowi Członków / Zjazdowi Delegatów wniosków o nadanie godności członków honorowych NTIE,
 14. przyjmowanie członków wspierających,
 15. czuwanie nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem wszystkich jednostek organizacyjnych NTIE,
 16. nadawanie odznak honorowych, wyróżnień, nagród i dyplomów oraz występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych,
 17. podejmowanie Uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz NTIE.

§ 24.

Posiedzenie Zarządu Towarzystwa zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

———

Komisja Rewizyjna

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli NTIE.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności NTIE, a w szczególności – co najmniej raz w roku – kontrola gospodarki finansowej,
 2. składanie sprawozdania na Walnym Zjeździe Członków / Zjeździe Delegatów wraz z ocena działalności NTIE i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa,
 3. przedstawianie Zarządowi Towarzystwa wniosków dotyczących działalności NTIE.

§ 27.

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w obradach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w obradach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

———

Sąd Koleżeński

§ 28.

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 29.

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami powstałych w obrębie Towarzystwa oraz rozpatrywania spraw członków NTIE, dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i Uchwał władz Towarzystwa.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: (1) upomnienie, (2) zawieszenie w prawach członka na orzeczony okres, (3) wykluczenie z Towarzystwa.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia, odwołanie się do Zarządu Towarzystwa.

———

Rada Naukowa

§ 30.

 1. Rada Naukowa jest organem doradczym władz NTIE.
 2. Celem Rady jest programowanie, opiniowanie i rozwijanie przedsięwzięć naukowych Towarzystwa.
 3. Rada Naukowa podejmuje inicjatywy w zakresie publikacji Towarzystwa.

§ 31.

 1. Radę powołuje Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu NTIE.
 2. W skład Rady wchodzi 5-10 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 32.

Przedstawiciel Rady Naukowej ma prawo uczestniczenia w obradach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 33.

Podstawowa jednostka organizacyjna Towarzystwa jest Koło, powołane przez Zarząd Towarzystwa na podstawie wniosku podpisanego przez co najmniej pięciu członków zwyczajnych.

§ 34.

 1. Władzami Koła NTIE są:
  a. Walne Zebranie Członków Koła,
  b. Zarząd Koła.
 2. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.

§ 35.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
  a. Uchwalanie kierunków działania zgodnie ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa,
  b. wybór Zarządu Koła,
  c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
  d. wybór delegatów na Zjazd Delegatów NTIE, według zasad określonych w § 16.
 2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwołane:
  a. przez Zarząd Koła,
  b. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła.
 3. Zarząd Koła zwołuje zebrania Koła a pod koniec kadencji sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Koła.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła zawiadamia Zarząd Koła członków Koła przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 36.

 1. Zarząd Koła składa się z 3 członków Koła i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Zarząd Koła bieżąco kieruje działalnością Koła zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa, uchwałami Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów, Zarządu Towarzystwa i Walnego Zebrania Członków Koła.
 3. Zarząd Koła podejmuje uchwały o przyjęciu w poczet członków NTIE, zatwierdzane przez Zarząd Towarzystwa.
 4. Kadencja Zarządu Koła trwa trzy lata.

§ 37.

 1. Majątek NTIE stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  a. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  b. dochody z działalności statutowej,
  c. dotacje,
  d. zapisy i darowizny,
  e. dochody z działalności szkoleniowej, wydawniczej, doradztwa i konsultacji, przeznaczone na realizacje celów statutowych Towarzystwa.

§ 38.

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej NTIE ustala Zarząd Towarzystwa.
 2. Koła NTIE są obowiązane zarządzać swym majątkiem zgodnie z tymi zasadami.

§ 39.

 1. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych NTIE wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Towarzystwa lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza Towarzystwa.
 2. Pisma o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, informacyjnym itp. – podpisują osoby upoważnione przez Prezesa.
 3. Tryb podpisywania analogicznych dokumentów w Kołach jak również podpisywania dyspozycji finansowych regulują instrukcje Zarządu NTIE.

§ 40.

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów członków / delegatów przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.

§ 41.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Walny Zjazd Członków / Zjazd Delegatów NTIE większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów o rozwiązaniu NTIE powinna jednocześnie określić przeznaczenie majątku NTIE i powołać komisję likwidacyjną.
 3. Uchwała Walnego Zjazdu Członków / Zjazdu Delegatów o przeznaczeniu majątku NTIE wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjną.