Aktualności

Już po raz czwarty mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”, które odbędą w dniach 21 – 22 października 2021 r.

Mamy nadzieję, że sytuacja w kraju pozwoli nam na zorganizowanie konferencji w formie hybrydowej, łączącej obrady online z tradycyjnym spotkaniem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pod zamkiem w Olsztynie.

Organizatorami Kongresu i Konferencji są Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Aktualne informacje na temat tegorocznego wydarzenia oraz archiwalne galerie zdjęć z poprzednich edycji można znaleźć na stronie: http://konferencja.czest.pl.

Konsorcja Doktoranckie zostały zainicjowane przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej NTIE w latach 90-tych. Ta wieloletnia tradycja wykazała, że Konsorcja Doktoranckie mają głęboki sens, umożliwiając doktorantom wszechstronne przedyskutowanie prac i podniesienie poziomu ich dysertacji. Poza korzyściami naukowymi, Konsorcja umożliwiły także nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń między doktorantami z różnych ośrodków akademickich.

Grupą docelową IX Konsorcjum są doktoranci, promotorzy i promotorzy pomocniczy, prowadzący badania naukowe i publikujący swoje prace z zakresu Informatyki Ekonomicznej.

Końcowy termin nadsyłania konspektów przedłużony do 28 lutego 2021 r.

Kontakt: Sekretarz Naukowy IX Konsorcjum Doktoranckiego NTIE
Dr inż. Przemysław Jatkiewicz
tel. +48 509 965 449
przemyslaw.jatkiewicz(at)ug.edu.pl

Ważne daty:
28.02.2021 – końcowy termin nadsyłania konspektów,
10.03.2021 – poinformowanie o decyzji Rady Naukowej,
15.04.2021 – nadesłanie ostatecznej wersji konspektów,
20.04.2021 – udostępnienie zaakceptowanych konspektów na stronie internetowej,
30.05.2021 – ostateczny termin wniesienia opłaty rejestracyjnej (65 zł),
10.06.2021 – IX Konsorcjum Doktoranckie Naukowego Towarzystwa Informatycznego NTIE.

3-4 grudnia 2020 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się V Konferencja Naukowa „Informatyka w Zarządzaniu 2020”.

Konferencja Naukowa IwZ to corocznie organizowane spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych badaczy ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych oraz transformacji w gospodarce i społeczeństwie. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej jest jednym z patronów wydarzenia.

Strona konferencji: www.ue.katowice.pl/iwz2020

Zarząd Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 24 października 2019 r. w trakcie III Kongresu Informatyki Ekonomicznej www.konferencja.czest.pl
Miejsce Zjazdu Zajazd Jurajski Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny, Olsztyn, początek o godz. 15:30.

Porządek:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków NTIE.
2. Ustalenie listy członków i quorum oraz stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Technicznej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia za lata 2015-2019.
6. Sprawozdanie Rady Naukowej.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Sprawozdanie Komisji Konkursu Prac Dyplomowych.
11. Wybory do władz stowarzyszenia.
12. Zmiany w statucie NTIE i uchwalenie nowego statutu NTIE.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków NTIE.

Koszty udziału w Walnym Zjeździe przedstawiają się następująco:
– pobyt 1 dniowy na Konferencji Naukowej/III Kongresie Informatyki Ekonomicznej, w tym uroczysta kolacja, ale bez noclegu – 250,0 PLN
– pobyt 2 dniowy na Konferencji Naukowej/III Kongresie Informatyki Ekonomicznej, w tym nocleg, uroczysta kolacja, publikacja i udział w imprezach towarzyszących – 650, 0 PLN

Dane do wpłat:
Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Raiffeisen Bank Polska SA Oddział Częstochowa
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728
Tytułem: Imię nazwisko Konferencja „Wiedza i Technologie”

Szanowni Państwo,

już po raz trzeci mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”, które odbędą się w Olsztynie koło Częstochowy w dniach 24 – 25 października 2019 r. Organizatorami tych wydarzeń są Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Celem tegorocznego spotkania obok wyborów władz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej jest także wymiana poglądów i wyników badań naukowych z obszaru zastosowań informatyki w środowisku akademickim, biznesowym, administracji państwowej i samorządowej.

Więcej informacji:

18th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research

Konferencja TIAPISZ –Technologie Informatyczne w Administracji Publicznej i Służbie Zdrowia,
50-lecie informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

W dniach 13-14 grudnia 2018 r. odbyła się X, jubileuszowa konferencja TIAPISZ’2018 (Technologie Informatyczne w Administracji Publicznej i Służbie Zdrowia). Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji była „Teraźniejszość i przyszłość informatyzacji administracji publicznej oraz służby zdrowia”.

Konferencja ta połączona została z obchodami jubileuszu 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szczególnego charakteru konferencji nadały trzy wystąpienia: Historia Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej zaprezentowana przez dr Andrzeja Świerczyńskiego oraz prof. Andrzeja Kobylińskiego, Historia i przyszłość Centrum Technologii Informatycznych wygłoszone przez Bartłomieja Świecha oraz Urszulę Zwierz z CTI SGH oraz Refleksje nestora przedstawione przez prof. Bogdan Stefanowicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ponadto wśród prelegentów konferencji znaleźli się zarówno przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska).

Patronat nad całym wydarzeniem objęli JM Rektor SGH, prof. SGH dr hab. Marek Rocki oraz Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, prof. SGH dr hab. Joanna Plebaniak. Dodatkowo patronat honorowy nad konferencją objęło Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

W trakcie konferencji ogłoszone zostały także wyniki konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i licencjackie w dziedzinie informatyki ekonomicznej.

www.tiapisz.edu.pl

Celem jubileuszowej konferencji TIAPISZ’2018 jest przeprowadzenie prezentacji oraz wymiana poglądów i podjęcie dyskusji w zakresie osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest „Teraźniejszość i przyszłość informatyzacji administracji publicznej”.

Konferencja TIAPISZ’2018 połączona jest z organizacją jubileuszu 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat nad konferencją objęła Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, prof. SGH dr hab. Joanna Plebaniak. Dodatkowo patronat honorowy nad konferencją objęło Naukowe Towarzystwo Informatyki Gospodarczej.

Artykuły, które przejdą pomyślnie proces recenzji zostaną opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych (9 punktów MNiSW).

Studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej będą w semestrze zimowym 2018/2019 uczestniczyli w drugiej edycji projektu Lead. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia jest firma Microsoft, którą wspomagają jej partnerzy – PwC oraz P&G. Celem projektu jest połączenie pracy studentów, uczelni oraz firm biznesowych w celu budowy i rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania technologiami cyfrowymi. Studenci z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej (tj. Zarządzania, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Inżynierii Produkcji) utworzą zespoły multidyscyplinarne w celu realizacji rzeczywistych projektów biznesowych, zleconych przez partnerów firmy Microsoft. W ramach pracy studenci przejdą szkolenie zarówno w zakresie metodyki prowadzenia projektów informatycznych, jak i pracy zespołowej z podziałem ról i kompetencji. Wyniki projektów pierwszej edycji projektu Lead w roku ubiegłym otrzymały nagrody podczas wydarzeń i konkursów na całym świecie. Zatem poprzeczka została postawiona wysoko, a my trzymamy kciuki za bieżącą edycję i naszych w niej studentów.

www.konferencja.czest.pl

11 i 12 października po raz szósty odbyła się konferencja „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Katedrę Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Radzie Programowej przewodniczyli dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, i prof. dr hab. Kazimierz Perechuda.

W Olsztynie k. Częstochowy ponad 70 naukowców z całego kraju miało okazję do naukowej debaty nad następującymi zagadnieniami: zarządzanie wiedzą – metody, techniki, narzędzia i zastosowania, współczesne koncepcje zarządzania w kreowaniu przedsiębiorczości, zarządzanie procesami biznesowymi w gospodarce opartej na wiedzy, nowe metody i techniki zarządzania organizacjami, nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, strategie biznesowe, planowanie, organizowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem, modele e-biznesu, strategie i modele e-przedsiębiorczości, innowacje w przedsięwzięciach gospodarczych, przedsiębiorczość i kooperacja w organizacjach sieciowych i wirtualnych, technologie informacyjno-komunikacyjne we wspomaganiu zarządzania, transfer nowoczesnych technik i metod zarządzania do organizacji non-profit czy inteligentne systemy informatyczne. Zaprezentowano prawie dwadzieścia referatów, uczestnicy mogli również obejrzeć kilkadziesiąt posterów.

Oprócz tego uczestnicy wzięli udział w wycieczce do ruin zamkowych i na wzgórze Biakło oraz wysłuchali koncertu, podczas którego istotę i estetykę kultury hip-hopowej oraz muzyki rapowej przybliżyli Mikser i Kubala.

Wybrane do publikacji artykuły ukażą się w czasopismach „Polish Journal of Management Studies”, „Przegląd Organizacji”, „Business Informatics” i „Zarządzanie” – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Autor tekstu: Aida Stępniak

Wykład prof. Jerzego Kisielnickiego podczas sesji plenarnej / fot. Tomasz Turek

Uczestnicy konferencji mieli również okazję podziwiać piękno jurajskiej przyrody / fot. Andrzej Chluski

Na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej dydaktyka nieodłącznie łączy się z praktyką. Firma IBPM, zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, czynnie uczestniczyła w prowadzeniu przedmiotu projektowego na studiach inżynierskich I stopnia. Dzięki temu grupa 46-ciu studentów IV semestru wzięła udział w całodniowych zajęciach warsztatowych w siedzibie firmy, podczas których studenci poznawali specyfikę prowadzenia projektów biznesowych oraz narzędzi wykorzystywanych w projektowaniu systemów informatycznych. W ramach zaliczenia uczestnicy warsztatów musieli napisać referaty na tematy zadane przez prowadzących. Najlepsze prace zostały nagrodzone możliwością odbycia certyfikowanego kursu IBM Business Process Manager Standard. Osoby, które zakończyły kurs, otrzymały certyfikat wewnętrzy firmy oraz zaproszenie do zespołu projektowego, realizującego projekt w warunkach rzeczywistych. Z tej możliwości skorzystali wszyscy zaproszeni, czyli pięcioro studentów, z których każdy ma obecnie zapewnioną propozycję zatrudnienia w firmie.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej na coraz szerszą skalę wprowadza praktyków na zajęcia dydaktyczne. Jednym z pozytywnych doświadczeń było przeprowadzenie w minionym roku akademickim przedmiotu Technologie w Gospodarce Cyfrowej dla studentów studiów magisterskich przez pracowników firmy Oracle. Zespół pracowników pod kierownictwem Jerzego Suchodolskiego (Oracle Product Director Identity Management) opracował i przeprowadził serię wykładów, z których każdy był realizowany przez specjalistę z prezentowanego obszaru technologii i usług. Studenci mieli okazję nie tylko wysłuchać niezwykle interesujących prelekcji tematycznych, ale również zadawać pytania z zakresu praktyki biznesowej doboru, zakupu, wdrażania i użytkowania najnowszych technologii i usług. Przedmiot w tym wykonaniu i podobnej formule będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018 brał udział w międzynarodowym projekcie SQUAD, zrealizowanym przez studentów reprezentujących 3 uczelnie i 3 specjalności: Politechnika Warszawska (Zarządzanie), Pace University z Nowego Jorku (Informatyka), Politechnika Porto (Design i Multimedia). W ramach SQUAD utworzono międzydyscyplinarne zespoły projektowe, których celem było rozwiązanie zdefiniowanego przez zleceniodawcę rzeczywistego problemu biznesowego. Zleceniodawcami były 3 portugalskie przedsiębiorstwa: RACE (branża facility), LBF (branża meblarska), CappWatt (energetyka). Wyniki wszystkich trzech projektów spotkały się z uznaniem zarówno ze strony przedstawicieli firm sponsorujących projekt, jak również przedstawicieli firm biorących udział w wydarzeniu w roli obserwatorów (m.in. SAMSUNG i IBM).

W załącznikach: zaproszenie i program kongresu.

— — —

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej na Kongresie reprezentował prof. dr hab. Witold Abramowicz, wiceprezes NTIE.

Sprawozdanie z tego wydarzenia dostępne jest w załączniku.

www.kie2017.bisconf.info

Poznań, 28-29 czerwca 2017

Strefa członka NTIE dostępna jest po zalogowaniu się i uzyskaniu statusu członka NTIE.

Zarząd Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) zwołuje Walny Zjazd/Walne Zebranie Członków na dzień 23 września 2015 r. w trakcie Kongresu Informatyki Ekonomicznej
http://kie2015.ue.katowice.pl

Miejsce Zjazdu Podlesice, Hotel Ostaniec, początek o godz. 17.00.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie będzie zastosowany § 15. punkt 3 Statutu, zgodnie z którym drugi termin WZC wyznaczony zostanie na godz. 17:30.

Porządek obrad:

 • otwarcie Zebrania,
 • ustalenie listy Członków i quorum oraz stwierdzenie ważności Zebrania, a w przypadku braku quorum zakończenie zebrania oraz zastosowanie zapisu Statutu Stowarzyszenia o wyznaczeniu, w ciągu 15 minut, drugiego terminu Zebrania,
 • wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad,
 • wybór Komisji skrutacyjnej,
 • zmiany w Statucie NTIE i uchwalenie nowego statutu NTIE,
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2011-2015,
 • sprawozdanie Rady Naukowej,
 • sprawozdanie Komisji Konkursu Prac Dyplomowych,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
 • udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • wybory do władz stowarzyszenia,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd prosi o potwierdzenie otrzymania powiadomienia oraz o potwierdzenie udziału, pocztą elektroniczną na adres: ntie(at)uekat.pl

Prosimy dokonać rejestracji na stronie:
http://kie2015.ue.katowice.pl/application

Prosimy zwrócić uwagę, jeżeli ktoś uczestniczy w pełnych dniach Kongresu powinien zapłacić koszt zgodny z wyliczeniami podczas rejestracji.

ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Katowicach
Numer konta: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: KIE2015 (imię i nazwisko)

Zaproszenie do udziału w konferencji SMI 2015 dla młodych pracowników nauki i studentów (oferta bezpłatnego udziału)

Szczegóły w załączniku.

Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w X konsorcjum doktoranckim i habilitacyjnym wszystkich promotorów, ich doktorantów oraz habilitantów reprezentujących dyscyplinę informatyki (w szczególności informatyki stosowanej i informatyki ekonomicznej).

Szczegółty w załączniku.

12th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS2015), Athens, Greece , 01- 02 June 2015 www.emcis.eu

— — —

Business Information Systems (BIS):

 • Uczestnictwo z referatem: -15%, tzn. 380 EUR (do 15 maja), 410 EUR (do 21 czerwca) i 440 EUR (po 21 czerwca), opłata obejmuje pełne uczestnictwo w
  konferencji oraz możliwość opublikowania jednego artykułu, przyjętego na jeden z warsztatów organizowanych przy BIS.
 • Uczestnictwo bez referatu: -50%, tzn. 225 EUR (do 15 maja), 240 EUR (do 21 czerwca) i 260 EUR (po 21 czerwca), opłata obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji, bez możliwości publikacji.

Przyjmowane są zgłoszenia referatów na warsztaty organizowane przy BIS.
Ich lista znajduje się na stronie: http://bis.kie.ue.poznan.pl/bis2015/workshops.

Publikacje z warsztatów zostaną opublikowane w serii wydawnictwa Springer, LNBIP.